Згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

В якості знака для товарів і послуг в Україні можуть реєструватися:

 • найменування компанії, товару або послуги
 • графічний знак компанії, товару або послуги
 • слоган
 • рекламний персонаж
 • етикетка та упаковка
 • ємність для товара

Які позначення не підлягають захисту

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення:

 1. Які зображують або імітують:
  • державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
  • офіційні назви держав;
  • емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
  • офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
  • нагороди та інші відзнаки.
  Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.
 2. Позначення, які
  • звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
  • складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
  • складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
  • є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
  • складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
  • відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
  Такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.
 3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:
  • знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
  • знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
  • фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
  • кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
  • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
 4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:
  • промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
  • назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
  • прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
 5. Не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам частини другої статті 5 цього Закону та вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Слід відзначити, що знаки для товарів і послуг, які не мали розрізняльної здатності, можуть придбати її і стати охороноспроможними в результаті їх тривалого використання. Наскільки тривалим повинен бути термін використання, в українському законодавстві не вказано. У зарубіжній практиці звичайним терміном для даних цілей є 5 років. Однак в будь-якому випадку, якщо Ви хочете зареєструвати подібний знак, Вам необхідно буде довести, що у Ваших споживачів дане позначення міцно асоціюється саме з Вашою продукцією (товарами, послугами).


Отримати консультацію